Info

General:

Established: 1973
Nickname:
Red Lions
City:
Kathmandu
Stadium:
Dasharath Rangasala

Contacts:

G’FIVE Machhindra
Keltole, Kathmandu

Tel: 977-1-4268422
Fax: 977-1-4230888
Email: mfcnepal (at) gmail.com

Emblem:

Officials:

Bottom L-R: R.Kansakar, J.Karmacharya, Tuladhar, Shakya, A.Karmacharya; Top L-R: B.Kansakar, P.Kansakar, Shrestha, Kapali

President: Sunil Kapali
Vice President: Anil Shrestha
Secretary:
Prabodh Bir Kansakar
Treasurer:
Bijay Kansakar

Board Members:
Jeebendra Karmacharya
Anil Karmacharya
Nabin Shakya
Rajan Kansakar
Prajwal Man Tuladhar

Colours:
Advertisements